Newsletter

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://ecodrogeria.com.pl prowadzony jest przez Cosmeceuticum sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Mazurska 18,      20 – 728 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526847, numer NIP: 712-329-05-88, numer REGON: 061740666, adres poczty elektronicznej: info@ecodrogeria.com.pl numer telefonu: 515 316 302.

Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji, przyjmowanie zwrotów):

Cosmeceuticum sp. z o.o. ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin

Poczta elektroniczna: info@ecodrogeria.com.pl 

Kontakt telefoniczny: 515 316 302 (opłata wg stawki operatora), 

 

2. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

a)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

b)      Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c)      Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://ecodrogeria.com.pl/

d)     Sprzedawca – Cosmeceuticum sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526847, numer NIP: 712-329-05-88, numer REGON: 061740666, adres poczty elektronicznej: info@ecodrogeria.com.pl numer telefonu: 515 316 302.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Zamówienia

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Konsument dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczanie, oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z dyspozycją art. 21 ustawy o prawach konsumenta.

§ 3 Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a)      przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)      przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Transferuj.pl,

c)      pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera przy odbiorze towaru,

2. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:

Alior Bank – nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4530 7479 7158

3. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatność należy uregulować w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować w momencie doręczenia przesyłki z towarem i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

§ 4 Sposoby, terminy i koszty dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników: Poczta Polska.

2. Sprzedawca dostarcza towar do 7 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób: 

a)      przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b)      przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia a także zakładce „Sposoby i koszty dostawy”. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest w trakcie składania zamówienia.

§ 5 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu Cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

b)      żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres: Cosmeceuticum sp. z o.o., ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin, elektronicznie na adres: info@ecodrogeria.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 515 316 302

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu Cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Cosmeceuticum sp. z o.o., ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 6 pkt 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: info@ecodrogeria.com.pl lub pisemnie na adres: Cosmeceuticum sp. z o.o., ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a)      dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b)      dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Cosmeceuticum sp. z o.o., ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)      w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)     w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

e)      w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)       w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)      w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

i)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j)        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)      zawartej w drodze aukcji publicznej,

l)        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a)      zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem,

b)      złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich,

c)      skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

d)     skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38c, 20 – 601 Lublin http://www.ihlublin.pl/

4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl

5. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem. 

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Klientem.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu i terminów zapłaty, zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w regulaminie, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu stosownej informacji o zmianie regulaminu, a także prześle na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, stosowną informację na temat zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 8 marzec 2017 r.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy) 

 

– Adresat: Cosmeceuticum sp. z o.o., ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin, adres e-mail: info@ecodrogeria.com.pl numer telefonu: 515 316 302

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 


 

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://ecodrogeria.com.pl/ prowadzony jest przez Cosmeceuticum sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Mazurska 18,      20 – 728 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526847, numer NIP: 712-329-05-88, numer REGON: 061740666, adres poczty elektronicznej: info@ecodrogeria.com.pl numer telefonu: 515 316 302.

2. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

a)      Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie.

b)      Formularz zamówienia – formularz pozwalający na złożenie zamówienia w Sklepie.

c)      Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

d)     Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

e)      Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://ecodrogeria.com.pl/

f)       Sprzedawca/Usługodawca – Cosmeceuticum sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526847, numer NIP: 712-329-05-88, numer REGON: 061740666, adres poczty elektronicznej: info@ecodrogeria.com.pl numer telefonu: 515 316 302.

3. Usługobiorca powinien korzystać ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

a)      rejestracja i prowadzenie Konta Klienta,

b)      składanie zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia,

c)      usługi dodatkowe: Newsletter, Komentarze.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymagane jest spełnienie następujących warunków technicznych: 

a)      komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,

b)      połączenie z siecią Internet,

c)      posiadanie konta poczty elektronicznej,

d)     włączona obsługa JavaScript, Flash, Plików Cookies,

e)      przeglądarka internetowa: Internet Explorer Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera,

f)       minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024x768 pikseli lub wyższa.

2. W celu uniknięcia zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym, Klient powinien stosować właściwe oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń. W szczególności powinien używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz programów chroniących urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

§ 3 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia Formularza rejestracyjnego. Aby założyć Konta należy kliknąć na ikonę „Zarejestruj się”, następnie w Formularzu rejestracji, należy podać:

a)      Twoje dane osobiste: imię i nazwisko, adres poczty e-mail, hasło (min. 5 znaków), data urodzenia (pole nieobowiązkowe),

b)      Twój adres: Firma (pole nieobowiązkowe), imię i nazwisko, ulica, numer domu / lokalu, NIP (pole nieobowiązkowe), kod pocztowy, miasto, kraj, województwo, okienko na dodatkowe informacje (pole nieobowiązkowe), tel. stacjonarny, (pole nieobowiązkowe), tel. komórkowy (pole nieobowiązkowe), nadaj symbol/skrót dla adresu za pomocą, którego będziesz go wybierał,

c)      Kliknąć na ikonę „Zarejestruj się”.

2. Usługobiorca otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie założenia Konta. Założenie Konta możliwe jest również w trakcie składania zamówienia. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: info@ecodrogeria.com.pl lub w formie pisemnej na adres: Cosmeceuticum sp. z o.o. ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin, Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

§ 4 Usługa polegająca na złożeniu zamówienia za pomocą

Formularza zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, należy wybrać produkt i potwierdzić wybór klikając na ikonę „Do koszyka”. Następnie Usługobiorca może kontynuować zakupy, klikając na ikonę „Kontynuuj zakupy”, usunąć produkt z koszyka, lub sfinalizować zakup, klikając na ikonę „Następny etap”.

2. Po uzyskaniu dostępu do Konta, ewentualnie po zakończonej procedurze rejestracji Konta, zostaje wyświetlone zamówienie Klienta i automatycznie pobierane są dane adresowe do wysyłki, jakie Klient wskazał przy rejestracji Konta. W tym miejscu możliwa jest modyfikacja adresu do wysyłki poprzez dodanie nowego adresu dostawy.

3. Następnie dokonujemy wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności. W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia należy klikając na ikonę „Zamawiam i płacę”.

4. Po złożeniu zamówienia Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zamówienia). Potwierdzenie zamówienia obejmuje pełną specyfikację złożonego zamówienia w szczególności numer zamówienia, sposoby płatności, koszty dostawy, nazwa produktu, cena produktu, ilość, adres dostawy oraz pliki w formacie PDF – regulamin sklepu jak i informacje na temat prawa odstąpienia od umowy. Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.

§ 5 Usługi dodatkowe świadczone drogą elektroniczną

Newsletter

1. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę „Newsletter” w następujący sposób:

a)      w trakcie rejestracji Konta zaznaczając właściwy checkbox’a o treści: „Zasubskrybuj nasz biuletyn informacyjny rozsyłany e-mailem”, lub „Chcę otrzymywać e-mailem informacje o promocjach oraz nowościach w ofercie”,

b)      po zalogowaniu do Konta i wybraniu w menu Moje Konto” zakładki o nazwie Informacje”, oraz zaznaczeniu checkbox’a o treści: „Zasubskrybuj nasz biuletyn informacyjny rozsyłany e-mailem”,

c)      po wpisaniu adresu e-mail w zakładce „Newsletter” i zaznaczeniu checkbox’a „Subskrypcja”.

2. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” poprzez:

a)      przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@ecodrogeria.com.pl z prośbą o usunięcie adresu e-mail z bazy danych „Newsletter”,

b)      zalogowanie do Konta i dokonanie rezygnacji w zakładce „Moje Konto - Informacje”,

c)      wpisanie adresu e-mail w zakładce „Newsletter” i zaznaczeniu checkbox’a „Wyrejestrowanie”.

3. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

„Komentarze”

Usługa „Komentarze” dostępna jest wszystkich Usługobiorców posiadających Konto w Sklepie. Aby skorzystać z usługi należy uzyskać dostęp do Konta. Następnie należy wybrać produkt oraz kliknąć w zakładce „Komentarze” na ikonę „Dodaj komentarz”. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu należy wpisać treść komentarza i kliknąć na ikonę „Wyślij”. Na stronie Sklepu zostaje wyświetlona informacja, iż komentarz został wysłany i zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez moderatora Sklepu. Usługa umożliwiająca dodawanie komentarzy do produktów świadczona jest nieodpłatnie.

§ 6 Metody korygowania błędów we wprowadzanych danych

Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzonych danych w trakcie składania zamówienia po uzyskaniu dostępu do Konta, aż do momentu kliknięcia na ikonę „Zamawiam i płacę”. Modyfikacja danych, o których mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest w zakładce „Twój adres wysyłki” poprzez kliknięcie na ikonę „Uaktualnij”. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić klikając na ikonę „Zapisz”. Modyfikacja wprowadzonych danych możliwa jest również po zalogowaniu do Konta i kliknięciu na zakładki: „Informacje”, „Adresy”, oraz „Zamówienia”.

§ 7 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną można składać telefonicznie pod numerem telefonu 515 316 302, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9: 00 – 16: 00 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@ecodrogeria.com.pl

2. W zawiadomieniu należy podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), datę i okoliczności powstania zdarzenia będącego podstawą do złożenia reklamacji, ewentualnie sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub mailowo).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana Usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail lub w formie pisemnej.

§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca prowadzący Sklep internetowy pod adresem elektronicznym http://ecodrogeria.com.pl Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.). Administrator danych osobowych oświadcza, iż dokonał rejestracji zbiorów danych osobowych do GIODO.

2. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a)      imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,

b)      adres dostawy - ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj,

c)      data urodzenia,

d)     numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,

e)      numer rachunku bankowego – w przypadku płatności dokonywanych przelewem tradycyjnym.

3. Dane osobowe są zbierane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługodawcą z Usługobiorcą.

4. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uaktualnienia oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do Konta a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@ecodrogeria.com.pl lub pisemnie na adres: Cosmeceuticum sp. z o.o. ul. Mazurska 18, 20-728 Lublin.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 8 marzec 2017 roku.

 

Regulamin obowiązujący od 08.03.2017